Minőségpolitika

A minőségre vonatkozó intézményi stratégia

 

A Szerencsi SZC célja, hogy a térség meghatározó szakképző intézményeként magas szakmai színvonalú oktatómunkát folytasson, és új lehetőségeket keresve folyamatos fejlődést valósítson meg a felnőttképzés területén.

 

Ezen célok eléréséért a Szerencsi SZC vezetése az érintett munkaterületek munkatársainak közreműködésével évente meghatározza a minőség és környezeti célokat, a minőség- és környezetpolitikáját aktualizálja és harmonizálja a jogszabályi környezet változásához igazodva. A minőségbiztosítási rendszerét fejleszti a felnőttképzési minőségpolitika igényei szerint. A vezetés átvizsgálja és értékeli a minőség- és környezeti politika megvalósulását, az intézményfejlesztési tervben megfogalmazott stratégiai kulcs-teljesítménymutatók teljesülését. Ösztönzi a szervezeti kultúra fejlesztését, a minőségközpontú gondolkodásmód és tevékenység erősítését a vezetés, a tervezés, az ellenőrzés és az értékelés minden területén.

 

A Szerencsi SZC tevékenységét a képzésben résztvevők, az oktatók és egyéb dolgozók, valamint a fenntartó és a külső partnerek teljes megelégedésére kívánja végezni. Elvárja valamennyi dolgozójától minőségpolitikájának ismeretét és az aktív részvételt annak megvalósításában.

 

A Szerencsi SZC szervezeti egységei és alkalmazottai minőségbiztosítással kapcsolatos felelőssége

 

A felnőttképzés fejlesztési, szolgáltatási, oktatási, valamint az ügyviteli és nyilvántartási tevékenységét a főigazgató irányítja. Hatáskörébe tartozik a felnőttképzési tevékenység szabályozási folyamatainak kialakítása, a tagintézmények igazgatóival együttműködve a fejlesztések – az éves képzési terv és a minőségcélok – meghatározása. Felelőssége a jogszabályokban előírt követelmények szerinti felnőttképzési tevékenység koordinálása és felügyeli a felnőttképzési minőségbiztosítási rendszer működését.

 

A felnőttképzési szakmai vezető felelős a felnőttképzési engedélyezési és kiegészítő eljárásokban a Szerencsi SZC szintű dokumentumok elkészítéséért, az eljáráshoz kötődő előírt információk, pontos adatszolgáltatások határidőre történő teljesítéséért, online rendszerekben történő nyilvántartásért. Gondoskodik a képzési programok előzetes minősítéséről. Felügyeli a képzési dokumentumok jogszabály szerinti kezelését. Közreműködik a felnőttképzés minőségbiztosítási rendszerének kialakításában. Feladata a felnőttképzéssel összefüggő minőségbiztosítási tevékenységek koordinálása, jogszabályok nyomon követése, az eljárások, dokumentumok, feljegyzések naprakész vezetése, a felnőttképzésben résztvevő munkatársak tájékoztatása a minőségbiztosítási eljárásokról, változásokról. Gondoskodik a minőségbiztosítási dokumentumok nyilvántartásáról, a felmérésekről, követi a minőségügyi szempontok betartását. Képviseli a Szerencsi SZC-t a felnőttképzéssel kapcsolatos értekezleteken, továbbképzéseken, fórumokon, konferenciákon. Felügyeli a képzési dokumentumok jogszabály szerinti kezelését.

 

A felnőttképzési felelős (igazgatóhelyettes / gyakorlatioktatás-vezető) feladata a minőségüggyel összefüggő információk összegyűjtése, elemzések készítése, a reklamációk és panaszok kivizsgálása, a helyesbítő és megelőző tevékenységek felügyelete. Gondoskodik az előzetesen megszerzett tudás, a szakmacsoportra meghatározott kompetenciák felméréséről. Értékelő jelentést készít a kérdőíves vizsgálatok eredményeiről.

 

A minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kísérésének és felülvizsgálatának módja

 

A minőségcélok elérése érdekében a Szerencsi SZC vezetése időszakonként mérhető célkitűzésekkel segíti az eredményes és hatékony értékelést. Figyelembe veszi az érdekelt felek jelenlegi és jövőbeni igényeit, megelégedettségének szintjét, az önértékelés eredményeit, a társintézményekről készült elemzést, a fejlesztési lehetőségeket. Mindezek figyelembevételével meghatározza a felelősöket, határidőket és biztosítja az erőforrásokat.

 

A képzésben résztvevők bevonásának módja a minőségbiztosítás megvalósításába

 

A képzésben résztvevőket a felnőttképzési szerződés aláírásakor tájékoztatja a Szerencsi SZC az általa működtetett minőségbiztosítási rendszerről. A minőségbiztosítási rendszer keretében a felnőttképzésben résztvevőknek lehetősége van a képzés során bármikor, szóban vagy írásban a képzéssel kapcsolatos észrevételt, vagy javaslatot tenni. A képzés befejezésekor az egységesített kérdőív kitöltésével kifejezhetik véleményüket a képzéssel, az oktatókkal illetve az oktatásszervezéssel kapcsolatosan (elégedettség mérés).