DKA Házirend

 

 1. Minden tanuló köteles az első műhelyfoglalkozás keretében munka, tűz- és balesetvédelmi oktatáson részt venni, az elhangzottak megértését aláírásával igazolni.
 2. A tanuló az alkotóműhelyben csak az órarendben meghatározott időben, szaktanári engedéllyel tartózkodhat.
 3. A tanuló köteles figyelni és követni a szaktanári utasításokat.
 4. Rendellenesen működő gép, illetve balesetveszélyes helyzet esetén a tanuló haladéktalanul köteles ezt jelezni a szaktanárnak!
 5. A tanuló minden előírt esetben köteles saját egészsége és testi épsége védelmében a kiadott védőfelszereléseket használni. Ezek hiányában a munkafolyamat nem kezdhető meg!
 6. A tanuló ruházata feleljen meg a végzett tevékenységnek. Gyűrű, karóra, karkötő, nyaklánc viselése forgó gépekkel végzett munka esetén tilos! Hosszú hajat kendővel, vagy sapkával le kell fedni. Éles, hegyes szerszámot zsebben hordani tilos!
 7. A digitális közösségi alkotóműhelybe bármilyen külső eszköz behozatala csak szaktanári engedéllyel lehetséges!
 8. A tanuló köteles az eszközöket, gépeket a szaktanár által bemutatott, meghatározott módon használni. Amennyiben bármelyik gép használatával vagy bármely munkafolyamattal kapcsolatban kérdése merülne fel, azonnal forduljon a szaktanárhoz!
 9. Bekapcsolt gépet, berendezést felügyelet nélkül hagyni szigorúan tilos!
 10. Működő gépbe, berendezésbe nyúlni szigorúan tilos!
 11. A tanuló nem használhatja a gépeket, eszközöket mindaddig, amíg azok szakszerű működését a szaktanár nem mutatta be, illetve nem engedélyezte azok használatát! A rendellenesen működő gépet köteles azonnal megállítani, lekapcsolni!
 12. Az elektromos és/vagy forgó berendezések védőburkolatát megbontani, eltávolítani szigorúan tilos!
 13. A szerszámos szekrényben, illetve a szerszámos polcon lévő szerszámokhoz tanári engedély nélkül nyúlni szigorúan tilos!
 14. A digitális közösségi alkotóműhelyben a munka csak tiszta padozat és munkafelület mellett kezdhető meg! A közlekedési utakat, kijáratokat eltorlaszolni nem szabad!
 15. A tanuló a foglalkozás végén köteles a rábízott szerszámokat, eszközöket eredeti állapotuknak megfelelően a foglalkozást vezető szaktanárnak átadni, a munkaterületet, illetve a hozzá tartozó padozatot megtisztítani. Az eltűnt, illetve szándékosan vagy gondatlanságból megrongált eszközökért, gépekért, szerszámokért a tanuló a jogszabályban előírtak szerint kártérítési felelősséggel tartozik.
 16. A tanuló a foglalkozás keretében a foglalkozást vezető szaktanár által adott feladatok megoldásával (az előre kiadott szerszámok, eszközök, berendezések segítségével, illetve elsajátított technológia használatával) köteles foglalkozni! Tanári engedély nélkül önálló munkafolyamatot kezdeni, illetve szerszámokat, eszközöket, berendezéseket használni szigorúan tilos és balesetveszélyes!
 17. Szünetben a digitális közösségi alkotóműhelyben tartózkodni szigorúan tilos!
 18. A tanuló őt vagy társát ért sérülés, baleset, vagy rosszullét tényét azonnal köteles jelenteni a foglalkozást vezető szaktanárnak, illetve az ügyeletes pedagógusnak.
 19. Az iskolai órarendben meghatározott foglalkozásoktól eltérő időben a digitális közösségi alkotóműhely csak igazgatói engedéllyel, szaktanár felügyelete mellett vehető igénybe.
 20. A digitális közösségi alkotóműhelyben enni, inni, illetve oda ételt vagy italt (beleértve a zárható tetejű palackokat is) bevinni szigorúan tilos!
 21. A digitális közösségi alkotóműhelyben fénykép- és videofelvétel készítése csak igazgatói engedéllyel, a Szerencsi Szakképzési Centrum Adatkezelési Szabályzatának iránymutatásai szerint lehetséges!
 22. A dititális közösségi alkotóműhely eseményein való részvétellel a résztvevők kifejezetten hozzájárulnak az esetleges fénykép- és videofelvétel rögzítéséhez.